Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/filippijnengroep.nl/DEFAULT/lib/mysql.inc on line 20

Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/filippijnengroep.nl/DEFAULT/lib/mysql.inc on line 20

Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/filippijnengroep.nl/DEFAULT/lib/mysql.inc on line 20
De positie van Vrouwen in de Filippijnen
U bent hier: Voorpagina Algemeen De positie van Vrouwen in d...
Dinsdag, 16 juli 2019 15:03:32

Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/filippijnengroep.nl/DEFAULT/lib/mysql.inc on line 20

De positie van Vrouwen in de Filippijnen

Feminisering van de armoede

Inleiding
De ontwikkelingen in de wereld hebben de afgelopen decennia geleid tot een enorme technologische vooruitgang en een aanzienlijke groei van de productie in industrie en landbouw. Ondanks die ontwikkelingen heeft meer dan een miljard mensen geen inkomen en daardoor

 • merk horloges groothandel
 • niet of nauwelijks toegang tot basisvoorzieningen als voedsel, schoon water, onderdak, gezondheidszorg, onderwijs, brandstof, energie en transport.
  Er ontstaat een paradoxale situatie van toenemende armoede in een steeds rijker wordende samenleving. Dit lot treft zowel mannen als vrouwen.

  Hoeveel studies er ook mogen verschijnen die menen aan te tonen dat ook de armen op de wereld erop vooruit gaan, de verhouding tussen rijken en armen komt steeds schever te liggen. In het voordeel van de rijken, wel te verstaan. De achterstand van de armen wordt er slechts groter op. De meeste armen leven in derde wereldlanden. Ook in die derde wereldlanden, die economisch gezien het op het eerste gezicht zo mooi lijken te doen. Denk aan de 'Aziatische tijgers', zoals Taiwan, Singapore en Maleisië.
  De verhouding arm-rijk binnen die landen laat echter zien dat de groep armen in zijn geheel toeneemt, terwijl een kleine toplaag puissant rijk is. Als oorzaken kunnen genoemd worden het ontbreken van eerlijke handel, de verwaarlozing van het platteland, het gebrek aan voedselzekerheid en het falende beleid van regeringen. Met name dat laatste speelt een grote rol in landen, waar de machthebbers sterk leunen op een aanhang van rijke ondernemers. Vriendjespolitiek, eigenbelang en corruptie zijn aan de orde van de dag.

 • orologi replica sito affidabile
 • Feminisering van de armoede
  Feminisering van de armoede wil zeggen dat het vooral de vrouwen zijn die te lijden hebben van de armoede. Naar schatting bestaat 70% van de 1,3 miljard armen in de wereld uit vrouwen, wat betekent dat ruim 900 miljoen vrouwen niet meer verdienen dan één euro per dag. Over de afgelopen 25 jaar is het aantal plattelandsvrouwen dat in absolute armoede leeft met maar liefst 50%toegenomen. Het besluit om armoedebestrijding gericht op vrouwen hoog op de agenda te zetten in het actieplan van de Vierde Wereldvrouwen Conferentie in Beijing in 1995 lijkt geen halt te hebben toegeroepen aan de feminisering van armoede.

 • orologi replica rolex gmt
 • Wat maakt dat zoveel meer vrouwen dan mannen arm zijn?
  Naast de algemene oorzaken van armoede geldt voor vrouwen dat zij te maken hebben met ongelijke machtsverhouding tussen mannen en vrouwen resulterend in een maatschappelijke achterstand, die veelal cultureel bepaald is. Vrouwen horen te trouwen, vrouwen hoeven geen opleiding te krijgen, vrouwen kunnen geen beslissingen nemen, vrouwen horen zich op te offeren voor hun man en kinderen, vrouwen moeten dienstbaar zijn aan mannen in de familie, vrouwen horen niet zelfstandig te zijn. Vrouwen verdienen veelal minder dan mannen ook al doen ze hetzelfde werk en ze hebben vaak geen eigendomsrechten. Wie kent daar geen voorbeelden van? Zelfs in de westerse landen, die al enkele decennia van vrouwenstrijd en vrouwenemancipatie achter de rug hebben, zijn deze hardnekkige opvattingen nog geen verleden tijd. In veel derde wereldlanden, waar de samenleving nog meer hecht aan tradities, hebben deze ideeën een taai bestaan.
  Globalisering van de wereldeconomie speelt ook een belangrijke rol in de feminisering van de armoede. Vrouwen die een eigen inkomen verwerven door kleinschalige productie en verkoop, kunnen niet op tegen de goedkope geïmporteerde producten als gevolg van de liberalisering.

  Positieverbetering
  De rol van slachtoffer heeft nog nooit iemand goed gedaan en vooral vrouwen weten dat heel goed. Wereldwijd zetten zij zich in voor hun positieverbetering en nemen hun lot in eigen hand. Desnoods tegen de klippen op. Zozeer zelfs, dat in de laatste jaren ook op het niveau van beleidsmakers doordringt dat armoedebestrijding speciaal aandacht dient te besteden aan de positie van vrouwen.
  Daarnaast steunen niet-gouvernementele ICC IMC organisaties (ngo's) in toenemende mate projecten die door en voor vrouwen worden opgezet. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is het openen van mogelijkheden voor vrouwen om krediet te krijgen, zodat ze een eigen bedrijfje van de grond kunnen krijgen.
  Tegelijk is het van belang dat vrouwen lobbyen bij volksvertegenwoordigers om bestaande wetgeving in hun voordeel veranderd te krijgen. Veel vrouwen zouden er bijvoorbeeld bij gebaat zijn wanneer wetten hun niet langer verbieden om land te bezitten of land en goederen te erven.

  In de Filippijnen
  De Filipijnen zijn een derde wereldland in Azië, met alle kenmerken van dien. Er bestaat een rijke bovenlaag naast een onevenredig aantal armen. De overheidspolitiek komt vooral de rijken tegemoet en schenkt nauwelijks aandacht aan positieverbetering van de grote groep armen. Daarnaast is het land gebonden aan de eisen van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds. Die schrijven vrije handel voor, globalisering van de economie en het bevorderen van buitenlandse investeringen. Geen zaken waar de armen beter van worden. Integendeel, want kleine bedrijfjes kunnen de concurrentie met massaal en dus goedkoop geproduceerde goederen, niet aan. Voor verdere industrialisatie wordt grond onttrokken aan de landbouw, waar juist de meeste mensen hun broodwinning vinden.

  Filippijnse vrouwen staan erom bekend de meest geëmancipeerde in Azië te zijn. Gewoonlijk beheren zij de huishoudbeurs, wat betekent dat zij veel invloed hebben op de uitgaven van het gezin. Verder hebben Filippijnse vrouwen, relatief gezien, vaak de kans om onderwijs te volgen en een betaalde baan te zoeken. Maar ook hier geldt dat niet alle vrouwen dezelfde mogelijkheden hebben.
  Rijkere vrouwen zijn in staat om te studeren, kunnen een goed betaalde baan vinden en een goed leven leiden. Het overgrote deel van de Filippijnse vrouwen leeft echter in grote armoede. Want ondanks de economische groei van de afgelopen 10 jaar, vermeld een rapport van de Aziatische Ontwikkelingsbank (ADB) uit 2001 dat 70% van de plattelandsbevolking in de Filippijnen onder de armoedegrens leeft. In de stedelijke gebieden ligt dat percentage volgens het ADB rapport rond de 35%.
  Een gemiddeld gezin dat onder de armoedegrens leeft, heeft onvoldoende voedsel, brandstof en kleren, kan zich geen basisonderwijs voor de kinderen veroorloven, heeft geen redelijk huis en kan de dokter zelfs voor minimale medische zorg niet betalen.

  De rol van de Filippijnse vrouw
  Vrouwen in de Filippijnen zijn veelal verantwoordelijk voor het welzijn van het gezin en zij moeten er elke dag weer voor zorgen dat er genoeg te eten is. Het leven van veel vrouwen wordt dan ook gekenmerkt door de dagelijkse strijd om het bestaan. Door een enorme hoeveel werk op hun schouders te nemen zorgen vrouwen ervoor dat hun families overleven. Naast huisvrouw en verzorgster van de kinderen, leveren ze vaak een bijdrage aan de inkomsten van het gezin. Door werkeloosheid of afwezigheid van de man zijn de inkomsten van vrouwen steeds vaker de enige in het gezin. Inspanningen om de kosten van levensonderhoud te drukken en het gebrek aan openbare voorzieningen zoals electriciteit en stromend water te compenseren zijn veelal het werk van vrouwen. Dat varieert van het urenlang reizen en/of in de rij staan voor de goedkoopste producten tot het sjouwen met brandstof en water.

  Ondanks al deze inspanningen zijn het juist de vrouwen die het minste en het slechtste voedsel krijgen. Culturele factoren bepalen dat eerst de man en kinderen eten en dat wat er overblijft - de restjes - voor de vrouw is. Er wordt verwacht dat de vrouw zich opoffert ten koste van het gezin. Dat leidt onder meer tot ondervoeding: een onderzoek van de 'National Nutrition Survey' van enkele jaren geleden concludeerde bij vrouwen een schrijnend gebrek aan jodium, proteïne, thiamine, vitamine A en B2 en bloedarmoede. Vrouwen hebben veel vaker dan mannen last van een kropgezwel (als gevolg van jodium gebrek) en bloedarmoede onder zwangere vrouwen is met 43% schrikbarend hoog.
  Ondervoeding en gebrek aan voedingsstoffen heeft grote gevolgen voor zwangere vrouwen. Ze bevallen van kinderen die te licht en ondervoed zijn bij de geboorte, hebben veel vaker dan normaal te maken met miskramen, doodgeboren kinderen en kinderen die kort na de geboorte overlijden. Kinderen die het overleven hebben een grotere kans op lichamelijke en geestelijke handicaps.

  De situatie van vrouwen in de Filippijnen reflecteert de positie van vrouwen in andere delen van de wereld. Een rapport van de Wereldbank uit 1993 schat dat wereldwijd 450 miljoen vrouwen lijden aan groeistoornissen als gevolg van ondervoeding.

  Migratie
  Naast armoede hebben vrouwen in de Filippijnen ook te kampen met sekse specifieke problemen. Huiselijk- en seksueel geweld, prostitutie, vrouwenhandel en sekstoerisme zijn de laatste decennia steeds zichtbaarder geworden. Daarnaast zijn er de problemen van ongelijke beloning tussen mannen en vrouwen, de dubbele belasting van werkende vrouwen, het gebrek aan specifieke gezondheidszorg en ongewenste intimiteiten op het werk.

  Om aan de armoede en de problemen te ontsnappen verlaten veel vrouwen het land om in het buitenland te gaan werken, in de hoop het lot van kinderen en andere familieleden te verbeteren. Jaarlijks vertrekken 750.000 mensen om die reden naar het buitenland, dat is gemiddeld ruim 2000 per dag. Voorheen waren dat voornamelijk mannen, tegenwoordig is veruit het grootste deel vrouwen. Maar ook in het buitenland komen velen bovenstaande problemen weer tegen. Naast feminisering van armoede kent de Filippijnen nu ook feminisering van (arbeids) migratie, met alle sociale problemen van dien.

  Belangenbehartiging
  Vrouwen zien migratie echter niet als de enige oplossing. Om op duurzame wijze verbetering te brengen in hun situatie organiseren Filippijnse vrouwen zich op verschillende manieren en op verschillende niveaus. Van kleinschalige economische projecten, coöperaties, belangenbehartigings- en zelfhulpgroepen op dorpsniveau tot nationale belangengroepen, vakbonden en organisaties die lobbyen voor gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Sinds 1998 is zelfs een vrouwenpartij vertegenwoordigd in het parlement. In sociaal-maatschappelijke organisaties nemen vrouwen niet zelden een prominente positie in. Veel vrouwenorganisaties strijden niet alleen voor gelijke rechten voor vrouwen, maar vinden dat hun problemen niet los gezien kunnen worden van de economische en politieke verhoudingen in het land.

  Adopteer een vrijgestelde
  Sinds een aantal jaren heeft Filippijnengroep Nederland (FGN) een programma waarmee vrouwen en vrouwenorganisaties aan de basis op kleine schaal financieel worden ondersteund. Door een kleine maar regelmatige bijdrage van 50 euro per maand uit het "Adopteer een Organizer programma van FGN worden de stuwende krachten van dergelijke vrouwengroepen, de organizers" (wat staat voor vrijgestelde), in staat gesteld hun werk te blijven voortzetten.

  Filippijnengroep Nederland
  Voorjaar 2005

   

   


  Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/filippijnengroep.nl/DEFAULT/lib/mysql.inc on line 20
  © auteursrecht 2005 Stichting Filippijnen Groep Nederland.