Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/filippijnengroep.nl/DEFAULT/lib/mysql.inc on line 20

Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/filippijnengroep.nl/DEFAULT/lib/mysql.inc on line 20

Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/filippijnengroep.nl/DEFAULT/lib/mysql.inc on line 20
Over Filippijnengroep Nederland
U bent hier: VoorpaginaActiviteitenOver Filippijnengroep Neder...
Dinsdag, 16 juli 2019 14:29:28

Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/filippijnengroep.nl/DEFAULT/lib/mysql.inc on line 20

Over Filippijnengroep Nederland

Filippijnengroep Nederland (FGN) is een informatie, kennis- en activiteitencentrum over de Filipijnen in Nederland. FGN ondersteunt initia­tie­ven in de Filipijnen die gericht zijn op positiever­be­tering van de minstbedeelden. En dan vooral die initiatieven die tevens aandacht besteden aan de structurele oorzaken van armoede en bijdragen aan maatschappelijke verandering om deze oorzaken weg te nemen. Daarbij let FGN - behalve op politieke, economische en culturele oorzaken - in toenemende mate ook op de  aandacht die wordt besteed aan de gevolgen van klimaatverandering en de voorbereiding van de bevolking op het voorkomen van en het omgaan met rampen die daar het gevolg van zijn.
Door informatieverspreiding en uiteenlopende activiteiten wil FGN een juiste beeldvorming over de situatie in de Filipijnen bevor­deren en een bijdrage leveren aan discussies over het samenleven met andere culturen, internationale ontwikkelingsvraagstukken, mondiale verhoudingen en de gevolgen van globalisering in ontwikkelingslanden.
Filippijnengroep Nederland  is in 1975 opgericht en in 1978 officieel geregistreerd als stichting. De stichting staat sinds die tijd ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het fiscaalnummer van de organisatie is 804111480.

Beleidsplannen 2012-2016
Inleiding
In haar activiteiten gaat de Filippijnengroep uit van ontwikkelingen in en vragen vanuit de Filipijnen. Daarvoor onderhoudt FGN contacten met een breed scala maatschappelijke organisaties in de Filipijnen, van noord tot zuid en van nationale organisaties en netwerken tot regionale en lokale organisaties. Het betreft organisaties die actief zijn op het gebied van mensenrechten, landhervorming en plattelandsontwikkeling, arbeidsomstandigheden, de rechten en positie van vrouwen en kinderen, rechten van inheemse volken en van de moslimbevolking in het zuiden van de Filipijnen, milieu, migratie, onderwijs en gezondheidszorg.
Filippijnengroep zal, waar mogelijk en zinvol, positief reageren wanneer partnerorganisaties een beroep op de organisatie  doen voor ondersteuning bij het aan de kaak stellen van misstanden, het zoeken van morele en financiŰle steun en het bekendheid geven aan de situatie en ontwikkelingen in de Filipijnen.
FGN financiert zelf geen projecten of organisaties in de Filipijnen, maar ondersteunt regionaal en lokaal werkende organisaties bij het vinden van  fondsorganisaties, in Nederland of omringende landen, waar men een projectvoorstel kan indienen. Voor een beperkt aantal kleine projecten zal ook in deze jaren naar sponsors worden gezocht.

Koppeling Nederland en Filipijnen
In de jaren 2012-2016 wil FGN vooral aandacht besteden aan de mensenrechtensituatie, landhervorming en plattelandsontwikkeling en aan de ontwikkelingen in Mindanao met betrekking tot de vredesonderhandelingen. Daarnaast zal meer en meer aandacht worden besteed aan de gevolgen van klimaatverandering, waarvan de Filipijnen in toenemende mate de negatieve gevolgen ondervindt. Daartoe zal kennis op dat terrein in Nederland gekoppeld worden aan initiatieven in de Filipijnen, met als doel het ontwikkelen van projecten die de gevolgen van klimaatverandering beperken en kwetsbare bevolkingsgroepen en gebieden beschermen en weerbaarder maken.

Het bruto nationaal inkomen van de Filipijnen is in de laatste decennia aanzienlijk toegenomen. Omdat de ongelijkheid groot is en vooral de elite en de middenklasse van de economische groei profiteren, leeft tenminste 30 procent van de bevolking nog onder de armoedegrens van 2 dollar per dag. Door de groei wordt de Filipijnen internationaal beschouwd als een midden-inkomensland en nemen de fondsen voor ontwikkelingsprojecten zienderogen af. Als alternatief gaat FGN, in samenwerking met enkele andere organisaties in Nederland, de mogelijkheden onderzoeken om een sociaal investeringsfonds op te zetten. Door middel hiervan kan dan in projecten ge´nvesteerd worden die een grote sociale impact hebben op het gebied van voedselzekerheid, milieu en plattelandsontwikkeling.

Publiciteit en betrokkenheid
Belangstelling en aandacht voor de Filipijnen is er in Nederland nog steeds, meer dan je zou verwachten voor een land zo ver weg en zonder specifieke banden met Nederland. Door het werk van Filippijnengroep en verschillende andere organisaties zijn veel mensen betrokken geweest - en veelal gebleven - bij het wel en wee van de mensen daar. Zij vormen voor een deel de achterban van Filippijnengroep Nederland. Door uitgave van een digitale nieuwsbrief en een daaraan gekoppelde website zal deze achterban op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen in de Filipijnen en zij zullen, waarneer er aanleiding toe is, betrokken worden bij activiteiten van FGN.

Berichtgeving over de Filipijnen overstijgt zelden het niveau van de kale feiten. Middels de digitale nieuwsbrief en de daaraan gekoppelde website (www.tambuli.nl) en verschillende andere initiatieven zullen die feiten worden aangevuld en zal duidelijk worden gemaakt dat er over dit prachtige land aan de rand van Zuidoost-AziŰ nog veel meer te melden valt. Door middel van achtergrondverhalen en interviews zal FGN duidelijk maken wat de kale feiten in de media hier betekenen voor het leven van alledag in de Filipijnen. De informatievoorziening zal waar mogelijk worden gekoppeld aan onderwerpen die in Nederland ter discussie staan.
FGN zal actief contact onderhouden met journalisten van verschillende soorten media om hen ge´nteresseerd te houden in de Filipijnen, onder andere door gesprekken met bezoekers uit de Filipijnen. De verwachting is dat ook in deze periode journalisten bij grotere gebeurtenissen in de Filipijnen bij FGN zullen aankloppen voor achtergrondinformatie, commentaar of interviews.

Wereldburgerschap
Een verblijf in een ontwikkelingsland als de Filipijnen heeft vaak een enorme impact op de wijze waarop mensen in het leven staan en de manier waarop ze naar de wereld kijken. Kennismaken, samenleven en samenwonen met arme bevolkingsgroepen kan behoorlijk confronterend zijn en is vaak een enorme oogopener voor betrokkenen. Niet zelden kijken ze door deze ervaring met andere ogen naar mensen (in Nederland) met een ander culturele achtergrond en raken ze gemotiveerd om maatschappelijk actief te worden.
Daarom vinden we het belangrijk om mensen die de Filipijnen bezoeken, en kennis willen maken met het leven van de mensen daar, te helpen bij een goede voorbereiding en indien gewenst bij het leggen van contacten met gemeenschappen en organisaties die ze kunnen bezoeken.
In dit kader wil FGN stages en onderzoeksprojecten organiseren voor studenten van hogescholen en universiteiten. In het verleden gingen er aanzienlijke aantallen studenten voor stage en onderzoek naar de Filipijnen, maar dit is het laatste decennium nogal teruggelopen. Middels dit stage- en onderzoeksprogramma willen we dat de komende jaren een nieuwe impuls geven. 
Daarnaast zal FGN zich ook in deze periode actief blijven inzetten  bij de voorbereiding van mensen die door ontwikkelingsorganisaties, voor kortere of langere tijd, worden uitgezonden naar de Filipijnen.

Organisatie en bestuur
Filipijnengroep Nederland is een stichting en zal sinds het eerst in vele jaren van haar bestaan in 2012 weer grotendeels als een vrijwilligersorganisatie werken. Het streven is om door middel van grotere projecten inkomsten te werven waarvan  een (part-time) stafkracht betaald kan worden. Er is een kleine maar vrij constante groep vrijwilligers bij FGN actief, aangevuld met mensen die voor een bepaalde periode een bijdrage leveren aan de activiteiten.
EÚn stafkracht en/of vrijwilliger zal als co÷rdinator en woordvoerder functioneren en onderhoud de meeste contacten met organisaties in de Filipijnen en Nederland.
Het bestuur van Filippijnengroep is onbezoldigd en bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Het bestuur komt eenmaal in de twee maanden bijeen en stelt jaarlijks de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag vast. Het beleid wordt voor vier jaar vastgesteld en wordt jaarlijks getoetst en zo nodig bijgesteld.
De samenstelling van het bestuur is als volgt:
Voorzitter: Dhr. M.H.G. Kok
Secretaris: Dhr. D. Groeneveld
Penningmeester: Mevr. H. Haaksma

Filippijnengroep Nederland
December 2011rolex submariner replica panerai submersible replica replica hublot king power

Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/filippijnengroep.nl/DEFAULT/lib/mysql.inc on line 20
© auteursrecht 2005 Stichting Filippijnen Groep Nederland.